Czwartek, 25 Lutego 2021  Imieniny: Bolebor, Cezary, Konstancjusz
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < August 2012 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 31    
Number of visits
4493095

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Informacja - Zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników - 01.09.2012

    W związku z reformą systemu szkolnictwa zawodowego, która przewiduje m.in. wydłużenie cyklu kształcenia w zawodzie z dwóch do trzech lat. Od 1 września 2012 roku zmieniają się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami – uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

    Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego – wszystkie szkoły zawodowe będą realizować jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

Zmiana dofinansowania dla pracodawców

    Od 1 września 2012 r. pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie  w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu – 8081 zł. Przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.

    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona tabela.

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

od 01.01.2012r.

do 31.08.2012r.

od 01.09.2012r.

do 31.12.2012r.

Nauka zawodu w okresie kształcenia trwającym 24 miesiące

4587 zł.

4587zł.

(Wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014r.)

Nauka zawodu w okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

7645 zł.

8081 zł.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

40 zł.

 (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254 zł.

    Z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienia się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi, co najmniej 105%

    Zgodnie ze znowelizowanym art. 70 b ust. 1 u. s. o. dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
  2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.


Tryb składania wniosku o dofinansowanie

Pracodawca będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Od 01.09.2012 r. do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

  1. kopię dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 u.s.o.;
  2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
  3. kopie odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 u. s. o., albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
  4. Kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/rejestru.
  5. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór formularza i instrukcja wypełniania)


DOFINANSOWANIE TO POMOC DE MINIMIS

    W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis  udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE0 nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5). Przepis ten zacznie obowiązywać od 01.09.2012 r.