Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kąkolewnica dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rew

  • Drukuj

Zarządzenie Nr 14/2017

Ogłoszenie Wójta Gminy ws konsultacji społecznych

Formularz Konsultacyjny dotyczący projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kąkolewnica

Ankieta „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kąkolewnica”

Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne

Negatywne zjawiska środowiskowe

Negatywne zjawiska gospodarcze

Negatywne zjawiska społeczne

Negatywne zjawiska techniczne

Podobszary rewitalizacji

Podobszary zdegradowane