Sobota, 13 Sierpnia 2022  Imieniny: Diana, Dianna, Gertruda
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < August 2022 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Number of visits
5607613

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

Szkody łowieckie

 

 

CZY PRZYSŁUGUJE CI ODSZKODOWANIE ZA SZKODY ŁOWIECKIE?

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych:

  1. W uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
  2. Przy wykonywaniu polowania

Natomiast art. 48 wyżej wskazanej ustawy wylicza przypadki, w których ustawodawca nie przewiduje wypłaty odszkodowania. Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie nie przysługuje:

  1. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych
  2. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich uprzątnięcia w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez zarząd województwa
  3. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom
  4. Za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
  5. Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu
  6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych

 

KIEDY STWIERDZISZ, ŻE PRZYSŁUGUJE CI ODSZKODOWANIE ZA SZKODY ŁOWIECKIE – DZIAŁAJ!

KROK 1, czyli zgłoszenie szkody.

Jako poszkodowany, musisz zgłosić szkodę, w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia jej powstania. Wyżej wspomniana ustawa dopuszcza również możliwość zwrócenia się stron do właściwego organu gminy z prośbą o mediację w sporze w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. Gmina jest również powiadamiana przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń dotyczących szkód łowieckich.

Wniosek o  zgłoszenie szkody powinien zawierać:

– dane adresowe wnioskodawcy,

– stwierdzenie „zgłaszam szkodę”,

– datę powstania szkody,

– przypuszczalny gatunek, który szkodę wyrządził,

– miejsce wystąpienia szkody,

– rodzaj uprawy lub płodu rolnego, opis szkody i jej rozmiar,

– należy również dołączyć materiał graficzny.

KROK 2, czyli oględziny.

Oględzin dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Są do tego uprawnieni wyłącznie przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego pełnomocnika oraz na żądanie jednej ze stron – przedstawiciela Izby Rolniczej. Podczas oględzin szkód ustala się gatunek zwierzyny, która spowodowała szkodę, rodzaj i jakość uprawy, obszar całej uprawy i przybliżony obszar uprawy, która została uszkodzona.

KROK 3, czyli ostateczne oszacowanie szkody i określenie wysokości odszkodowania.

Czynności te następują najpóźniej na dzień przed sprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy. Poszkodowany zobowiązany jest powiadomić szacującego o terminie planowanego uprzątnięcia uszkodzonych upraw i płodów rolnych w ciągu 7 dni przed zamierzonym posprzątaniem.

KROK 4, czyli wypłata odszkodowania.

Następuje w ciągu 30 dni od daty sporządzenia ostatecznego protokołu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI W PIGUŁCE

Dzierżawca obwodu:

- Powiadamia zarząd gminy o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez zwierzynę

- Prowadzi księgi ewidencji zgłoszeń

- Wstępnie i ostatecznie szacuje szkody

- Powiadamia poszkodowanego o terminie oględzin lub ostatecznego szacowania w terminie 7 dni od daty zgłoszenia szkody

Szacujący szkody:

- Sporządza protokół z oględzin i szacowania końcowego

- Zamieszcza w protokole informację o przyczynach braku podpisu poszkodowanego na protokole z szacowania szkód

- Dokonuje ostatecznego szacowania i określenia wysokości odszkodowania najpóźniej na dzień przed uprzątnięciem uszkodzonej uprawy

- Dokonuje tylko ostatecznego szacowania, jeśli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed uprzątnięciem lub w jej trakcie

Właściciel lub posiadacz gruntów:

- Zgłasza szkodę w terminie 3 dni od jej powstania

- Uczestniczy w oględzinach i ostatecznym szacowaniu osobiście lub wyznacza swego pełnomocnika udzielając mu pełnomocnictwa na piśmie

- Nieobecność powiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje szacowania

- Podpisuje osobiście lub poprzez swego pełnomocnika protokół z oględzin i szacowania ostatecznego

- Poszkodowany może wnieść do protokołu zastrzeżenia

- Powiadamia o terminie uprzątnięcia uszkodzonych upraw w terminie 7 dni przed zamierzoną czynnością

- Nie może domagać się ponownego szacowania na nieuprzątniętej, ostatecznie oszacowanej już uprawie, jeśli szkody nadal się zwiększają. Nie uprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego szacowania, w przypadku dalszego zwiększenia się szkody

- Może współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu upraw

- Ma prawo powołać mediatora z gminy w razie powstania sporu

 

Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
83 352 08 40
83 352 13 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ul. Kocka 1

21-300 Radzyń Podlaski

Biuro nadleśnictwa otwarte w godz. 7.00 - 15.00

Nadleśniczy przyjmuje interesantów w dni robocze w godz. 7.30 - 9:30