Articles

Sprawozdanie - EKOprojekt

  • Print

 wfosigw Od września do listopada 2015 r. na terenie Gminy Kąkolewnica był realizowany projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn.: Ekorady na odpady – edukujemy o śmieciach”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Program edukacji ekologicznej objął wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Kąkolewnica, tj. Szkołę Podstawową w Grabowcu, w Turowie, w Żakowoli, w Kąkolewnicy, w Brzozowicy Dużej i Polskowoli.

Polegał na przeprowadzeniu programów edukacyjno-informacyjnych, które miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i innych mieszkańców gminy w zakresie segregacji odpadów, szkodliwości tworzenia dzikich wysypisk oraz racjonalnego gospodarowania wodą.

Realizacja projektu oparta była na różnorodnych metodach i formach pracy, takich jak: obserwacje najbliższego otoczenia, pogadanki i prelekcje tematyczne, zabawy tematyczne, gazetki o różnej tematyce ekologicznej, wycieczki, inscenizacje, przedstawienia, konkursy, urządzenie ścieżki dydaktycznej.

Realizując projekt ekologiczny uczniowie systematycznie dbali o otoczenie swojej szkoły. Uczniowie troszczyli się o ład i porządek terenów znajdujących się w pobliżu szkoły. Pogłębili i poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą i ekologiczną. W wyniku prowadzonych doświadczeń, eksperymentów, ćwiczeń i obserwacji przyrodniczej, uświadomili sobie, że istnieje ścisła zależność między ich działaniem, środowiskiem i zdrowiem. Uczestnicy projektu brali udział w różnego rodzaju akcjach i kampaniach promujących ekologiczną postawę młodego człowieka, np. Sprzątanie Świata. Podczas tych zajęć uczniowie nabyli nawyki dbania o otaczający nas świat, dostrzegli negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska. Utrwalili nawyki segregowania śmieci. Uświadomili sobie, jakie znaczenie w życiu codziennym ma segregacja śmieci. Dostrzegli jaką rolę może i powinien odgrywać każdy człowiek, aby chronić swoją Ziemię. Udział w wycieczkach przyczynił się do rozwijania naturalnych zainteresowań dzieci, kształtując w nich troskliwy i opiekuńczy stosunek do roślin i zwierząt. Zrealizowane w ramach projektu wycieczki i wyjazdy, umożliwiły dzieciom poznanie nowych ciekawych miejsc, spacery ekologiczne i bezpośrednią obserwację przyrody w terenie. Podczas wycieczek poznali walory przyrodniczo - krajobrazowe. Nabyli umiejętność dostrzegania piękna w otaczającym nas środowisku. Trwałym efektem zrealizowanego programu ekologicznego są zakupione pomoce dydaktyczne. Osiągnięto także efekt ekologiczny w postaci wzrostu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, kształtowania postaw proekologicznych wśród uczestników zadania.

Realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej zakończyła się sukcesem.