Articles

Ogłoszenie Starosty Radzyńskiego w sprawie operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujawnienia budynków i lokali oraz zmienionych użytków gruntowych w obszarach zainwestowanych... 26.03.2015

  • Print

 

OGŁOSZENIE STAROSTY RADZYŃSKIEGO

z dnia 24 lutego 2015 roku
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego

Na podstawie art. 24a ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz.1287)

ogłaszam

że projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ujawnienia budynków i lokali oraz zmienionych użytków gruntowych w obszarach zainwestowanych dla nw. jednostek i obrębów ewidencyjnych:

Gmina 061504_2 Kąkolewnica zawierająca obręby:
0001 Brzozowica Duża, 0002 Brzozowica Mała, 0003 Grabowiec, 0004 Jurki, 0005 Kąkolewnica Południowa , 0006 Kąkolewnica Północna, 0007 Kąkolewnica Wschodnia, 0008 Lipniaki, 0009 Miłolas, 0010 Mościska, 0011 Olszewnica, 0012 Polskowola, 0013 Rudnik, 0014 Sokule, 0015 Turów, 0016 Wygnanka, 0017 Zosinowo, 0018 Żakowola Poprzeczna, 0019 Żakowola Radzyńska, 0020Żakowola Stara.

w dniach od 27 marca 2015 r. do dnia 17 kwietnia 2015 r. w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, plac I. Potockiego 1, pokój nr 16, będzie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych ujawnionych w projekcie.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Radzyński
/-/ Lucjan Kotwica