Articles

Zarządzenie Wójta Gminy Kąkolewnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica” - 25.08.2014

  • Print

 

Zarządzenie Nr 78/2014
Wójta Gminy Kąkolewnica
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica"

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. w Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
Zarządzam co następuje:

§ 1

1) Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014 w zakresie „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ na terenie Gminy Kąkolewnica"
2) Termin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert ustala się na dzień 17 września 2014 roku.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 3

Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Kąkolewnica w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kąkolewnica.
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Attachments:
Download this file (1ogloszenie_konkurs_~.pdf)Zarządzenie wraz z załącznikiem