Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 26.06.2014

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 26 czerwca 2014 roku / czwartek / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
5. Zapoznanie się:
a/ ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
b/ ze sprawozdaniem finansowym,
c/ z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy Kąkolewnica sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
d/ z informacją o stanie mienia komunalnego,
e/ ze stanowiskiem stałych Komisji i doraźnej Komisji Rady Gminy o sprawozdaniach,
f/ z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kąkolewnica za 2013 rok,
g/ z uchwałą R.I.O w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica o udzielenie Wójtowi Gminy Absolutorium za 2013 rok,
h/ dyskusja.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
b) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
8. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Cap