Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica 07.05.2014

  • Print

Mieszkańcy Gminy Kąkolewnica

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Kąkolewnica, którą zwołuję na dzień 7 maja 2014 / środa / o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a) stwierdzenie kworum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4. Sprawozdanie z działalności GOPS w Kąkolewnicy za 2013 rok.
5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.
6. Interpelacje zapytania, informacje, oświadczenia.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej,
b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2014 rok,
c) w sprawie zmiany Statutu Gminy Kąkolewnica,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności  pożytku publicznego na 2014 rok,
e) w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
f)  w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.
8.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, oświadczenia.
9.  Sprawy bieżące - wolne wnioski.
10.  Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Cap