Articles

Ważna informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych

  • Print

solary nag st

Ważna informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie dotyczącym montażu instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach projektu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Kąkolewnica – część 1”

współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Informujemy, że wpłaty II raty wkładu własnego na montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych, o których mowa w § 5 ust. 3 podpisanej przez Państwa umowie należy dokonać po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z Wykonawcą, co jest planowane na luty/marzec 2021 roku.

W związku z tym proszę o wstrzymanie się z wpłatą II raty do czasu zawarcia stosownego aneksu do umowy na montaż instalacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni pismem. W aneksie do umowy zostanie określona ostateczna kwota (wynikająca z rozstrzygnięcia przetargu) oraz nowy termin wpłaty II raty.

Wójt Gminy Kąkolewnica

/-/ Anna Mróz