Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 30.12.2020 g.10:00

  • Print

 

 

 

dniu 30 grudnia  2020 roku o  godz. 10:00  w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z ostatniej  Sesji Rady Gminy Kąkolewnica .
3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza  z wykonania   uchwał  Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady –  pisemnie.
4.  Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii  na terenie Gminy Kąkolewnica,.
    b) w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na rok 2020,
    c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
    d) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024 ,- przedstawienie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata  2021 – 2024,
         - głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2024
    e) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok.
         - przedstawienie projektu uchwały  budżetowej
         - przedstawienie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy  Kąkolewnica na 2021 rok,
         - przedstawienie  opinii i wniosków Komisji  Rozwoju  Gospodarczego , Inwestycji i  Budżetu
           o projekcie budżetu gminy  na 2021 rok,
         - dyskusja,
         - głosowanie uchwały budżetowej na 2021 rok .
5)  Sprawy bieżące - wolne wnioski .
6)  Zamknięcie obrad.


                                                                                             Przewodn. Rady Gminy Kąkolewnica
                                                                                              /-/  Majczyna Mariusz