Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 27.11.2020

  • Print

 

 

 

ZAPROSZENIE

w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica .

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami

– zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.

4. Sprawozdania z działalności Rady Gminy i Stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica za I półrocze 2020 roku: tj.

a) Rady Gminy Kąkolewnica,

b) Komisji Rewizyjnej ,

c) Komisji Rolnictwa, Spraw Socjalnych Wsi i Ochrony Środowiska ,

d) Komisji Kultury , Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Sportu,

e) Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu Gminy,

f) Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, - dyskusja .

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kąkolewnica w roku szkolnym 2019 – 2020.

6. Dyskusja nad przedstawioną informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019 – 2020.

7. Informacja Wójta Gminy Kąkolewnica o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kąkolewnica , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kąkolewnicy za I półrocze 2020 roku .- dyskusja .

8. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok .

c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki zabudowanej położonej w miejscowości Jurki.

d) w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród.

e) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Kąkolewnica.

f) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kąkolewnica.

g) Głosowanie nad wykazem uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica wyłożonego do publicznego wglądu, które zostały nieuwzględnione rozstrzygnięciami Wójta Gminy Kąkolewnica .

h) Podjecie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica.

i) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kąkolewnica.( wraz z załącznikiem nr 1 i 2)

j) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok ,

k) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2021.

l) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok na terenie Gminy Kąkolewnica.

ł) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2021 rok.

m) w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Kąkolewnica.

n) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

o) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica.

9. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

10. Zamknięcie obrad.

Przewodn. Rady Gminy Kąkolewnica

/-/ Majczyna Mariusz