Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 29.09.2020

  • Print

 

 


Z A P R O S Z E N I E

w dniu 29 września 2020 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica .

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach ( pisemnie) .

4. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radzyńskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Kąkolewnica,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Radzyńskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1123L o przebiegu Turów – Szóstka- Drelów

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kąkolewnica ,

f) w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Radzyńskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kąkolewnica w okresie zimowym 2020 – 2021 rok,

g) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kąkolewnica ,

5. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

6. Zamknięcie obrad.

Przewodn. Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz