Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 30.11.2018

  • Print

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 1000 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.

2. Sprawy Regulaminowe.

a/ stwierdzenie kworum,

b/ przyjęcie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.

4. Interpelacje, zapytania.

5. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica,

b) w sprawie ustalenia liczby członków i powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kąkolewnica,

c)   w sprawie ustalenia liczby członków i powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Kąkolewnica,

d) w sprawie powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Kąkolewnica .

e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego   na 2019 rok ,

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kąkolewnica na rok 2019 ,

g) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok na terenie Gminy Kąkolewnica ,

h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

i) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

j) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok,

k) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kąkolewnica ,

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania.

7. Sprawy bieżące - wolne wnioski .

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Kąkolewnica

Mariusz Majczyna