Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 27.06.2018r.

  • Print

 

 

Z A P R O S Z E N I E


W  dniu  27 czerwca 2018 roku /środa/ o  godz.  10,00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy  Kąkolewnica  odbędzie się   Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu  z  sesji  Rady Gminy z dnia 14 maja i 26 maja 2018 roku .
 3. Sprawozdanie  Wójta Gminy o pracach organu  wykonawczego w okresie między sesjami
     zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy  i zajętych stanowiskach  ( pisemnie) .
 4 . Interpelacje  zapytania.
 5. Zapoznanie się :
    a/ ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Gminy za 2017 rok,
    b/ ze sprawozdaniem finansowym ,
    c/ z uchwałą R.I.O  w sprawie zaopiniowania przedłożonych przez Wójta Gminy  Kąkolewnica
        sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok ,
    d/ z informacją o stanie mienia komunalnego ,
    e/ ze stanowiskiem  stałych Komisji  Rady Gminy  o sprawozdaniach ,
    f/  z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy
        Kąkolewnica  za 2017 rok ,
   g/ z uchwałą R.I.O  w sprawie zaopiniowania wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
       Kąkolewnica o udzielenie Wójtowi Gminy  Absolutorium za 2017 rok ,
    h/ dyskusja .  
 6. Podjęcie uchwał :
    a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze  sprawozdaniem
        Wójta Gminy  Kąkolewnica z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok .
    b)  w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu  za 2017 rok.
    c)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  ,
    d)  w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na  2018 rok ,
    e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek budowlanych położonych w miejscowości
        Grabowiec.
 7.   Odpowiedzi na interpelacje, zapytania.
 8.   Sprawy bieżące - wolne wnioski .
 9.   Zamknięcie obrad.                                                                     
                                                                                   
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    Marek Król