Articles

Zaproszenie na Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 26.04.2017r.

  • Print

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E          

            
     Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku  , poz. 446 z późn. zm. )   -


zawiadamiam


że w  dniu  26 kwietnia   2017  roku  o  godz. 14:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji .
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu  Radzyńskiego na przebudowę dróg  powiatowych .
4. Zamknięcie obrad.
                                   

                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                    /-/  Marek Król