Articles

Podmioty zbierające na terenie Gminy Kąkolewnica zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  • Print

 

 

 

PODMIOTY ZBIERAJĄCE ZSEE

Podmioty zbierające na terenie Gminy Kąkolewnica zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to PUK Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

- odbiór odpadów ZSEE bezpośrednio z terenu nieruchomości odbędzie się 9 kwietnia 2020r.

Punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się przy ul. Południowej 108, 21-302 Kąkolewnica w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i czynny jest w każdy piątek od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz w jedną sobotę miesiąca od 8:00 do 12:00 zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK 

Na terenie Gminy Kąkolewnica funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Południowej 108, 21-302 Kąkolewnica.

Punkt obsługiwany jest przez Urząd Gminy Kąkolewnica i czynny jest w każdy piątek od godz. 9:00 do godz. 17:00 oraz w jedną sobotę miesiąca od 8:00 do 12:00 zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Zgodnie z zawartą umową z firmą PUK Międzyrzec Podlaskiego i zapisami zawartymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami na terenie województwa lubelskiego miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów "Adamki"
w m. Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

 

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE 

Na terenie Gminy Kąkolewnica w 2019 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbiera firma:

PUK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 5

21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 352 61 01

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU

Osiągnięte przez Gminę Kąkolewnica wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Lp.

Rok

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

Wymagany [%]

Osiągnięty poziom [%]

1.

2012

75

3,14

10

16,16

30

-

2

2013

50

1,7

12

17,4

36

100

3

2014

50

25,1

14

16,3

38

100

4

2015

50

21,9

16

40,2

40

100

5

2016

45

19,43

18

19,64

42

100

6

2017

45

6,55

20

28,5

45

100

7

2018

40

0,00

30

37,98

50

100

8

2019

40

0,00

40

48,27

60

100

9

2020

35

 

50

 

70