Pomoc z Covid-19 dla rolników którzy nie otrzymali "pomocy suszowej"w 2019 r.

  • Print

 

Departament Wsparcia Krajowego ARiMR informuje, że w dniu 12.08.2020 r., w Dzienniku Ustaw  pod poz. 1375, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w § 1 wprowadza w 2020 r. pomoc finansową dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 (§ 13z). Rozporządzenie to stanowi kontynuację wdrażania przepisu §13z ustawionego pierwotnie w opublikowania w dniu 17 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1258 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 13.08.2020 r.
Wprowadzona pomoc będzie miała charakter pomocy publicznej i będzie przyznawana zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr SA.58105 (2020 / N) z dnia 31.07.2020 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem i decyzją Komisji Europejskiej o pomoc mogą ubiegać się producenci rolni:

Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z przepisami §13v ww. rozporządzenia.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej mogą być składane od dnia 17.08.2020r. do właściwych miejscowo kierowników biur powiatowych.